Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Till nyhetslistan

Kronoby församling lediganslår tjänsten som ekonomichef

Som ekonomichef utvecklar och leder du församlingens ekonomi och fastighetsförvaltning. Till de viktigaste uppgifterna hör budget- och bokslutsarbete, fastighetsöversynen, gravgårdsskötseln och förmanskap för församlingens vaktmästare, städare och bokförare. Ekonomichefen är också arbetarskyddschef i församlingen.

Tjänsten tillsätts den 1.1.2024 dock med möjlighet till inskolning med lön från 1.7.2023. Ansökningar lämnas in senast 24.2.

Vi söker dig som är van med ekonomiplanering och som vill utveckla ledarskap och förvaltning inom församlingen. Kunskap om församlingens förvaltning, placeringsverksamhet och beslutsprocesser räknas som merit.

Erfarenhet av ledarskap kommer till stor nytta i arbetet. Du ska också vara beredd att vidareutbilda dig inom ledarskap och förvaltning för att hålla kompetensen på dagsaktuell nivå.

Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högskoleexamen, erfarenhet av uppgiftsområdet och förtrogenhet med ekonomi och förvaltning. Församlingens ledande tjänsteinnehavare ska ha utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i finska. Den som väljs till tjänsten ska enligt kyrkolagen vara konfirmerad medlem av Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

Lön enligt kravgrupp J20 (den högsta ledningen) i kyrkans lönesystem för den högsta ledningen (3382,36 – 4439,59€/mån).

Den som väljs till tjänsten ska innan den tar emot tjänsten förete ett godtagbart läkarintyg. Dessutom kontrolleras kredituppgifterna för den som föreslås till tjänsten. Prövotiden är sex månader. Ansökningar med CV inlämnas till kyrkoherde Niklas Wallis senast den 24.2 i första hand per e-post niklas.wallis@evl.fi eller genom posta handlingarna till Niklas Wallis, Kronoby församling, Nedervetil församlingshem, Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil.

Intervjuer hålls 15.3 mot kallelse.

Tilläggsinformation fås av kyrkoherde Niklas Wallis (040 8686 922).

21.1.2023 09.14