Vigsel

Äktenskapet är en gemenskap och ett förbund. När man gifter sig får förhållandet en offentlig status. Äktenskapet får samhällets godkännande.
Gud vill att de som är gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud. Det står under hans beskydd. En kyrklig vigsel är en typ av gudstjänst, som leds av en präst. Det är bra att komma ihåg när programmet planeras. Samtidigt är vigseln också en offentlig juridisk akt.

Hindersprövning

Med prövningen förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för vigsel. Sådana hinder kan vara nära släktskap, ett äktenskap som är i kraft eller att en person är minderårig. Då ni begär hindersprövning skriver ni under en försäkran att det inte föreligger hinder för äktenskap. Ni kan göra hindersprövning via hindersprovning.fi. För att använda tjänsten ska du vara minst 18 år och bosatt i Finland. Båda parterna ska ha nätbankskoder eller mobil ID. Åtminstone den ena parten ska vara medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Efter hindersprövningen får ni ett intyg över att det inte finns några hinder för äktenskap. Intyget tar ni med till vigselsamtalet. Prästen fyller i uppgifterna om vigseln, skriver under och ger den till församlingens kansli efter vigseln. Uppgifterna förs in befolkningsregistret. Intyget är i kraft i fyra månader så under den tiden ska vigseln ske. Om det gått mer än fyra månader så måste ni begära ett nytt intyg för er vigsel.

Vittnen

Eftersom vigseln är en juridisk akt behövs två vittnen. Vittnet ska vara en myndig person. En närstående kan vara vittne.

Namn

Ni kan ta ett gemensamt efternamn. Båda kan också behålla de efternamn ni redan har. Som gemensamt efternamn kan ni ta det namn som mannen eller hustrun hade som ogift. Det är också möjligt, i vissa fall, att ta i bruk ett namn som finns i någondera släkten, men då kan det vara klokt att involvera magistraten i ett tidigt skede. Den make vars namn förändras kan framför det gemensamma namnet använda det namn han eller hon hade som ogift eller vid ingången av äktenskapet. Då ni väljer efternamn är det skäl att beakta att namnet också i vanliga fall blir efternamn för gemensamma barn.

Lysning

Det är tradition att prästen i söndagens gudstjänst läser upp att paret tänkt ingå äktenskap. Det kallas för lysning. Församlingen ber för paret som tillsammans med sina släktingar brukar delta i gudstjänsten. 

Vigselförrättare

Oftast är det en av församlingens präster som förrättar vigseln, det vill säga viger er. Skriv namnet på vigselförrättaren ifall ni redan har tillfrågat och fått klartecken från församlingens sida gällande er vigselförrättare. Annars skriver ni "Församlingens präst". Ifall ni önskar att en präst ur en annan församling skall viga er behöver prästen ha lov både av sin egen kyrkoherde och av Kronoby församlings kyrkoherde.

Vigselfråga och ringlöften

I Kronobytrakten finns en levande tradition för den gamla formuleringen av vigselfrågan. Kyrkans handböcker har ändå två alternativ som båda kan användas.

Om ni önskar kan vigseln innehålla löften som ni ger åt varandra efter vigselfrågorna. Man kan formulera egna eller så kan man använda de färdigt formulerade alternativen.

Dekoration

Kyrkan är en vacker och högtidlig plats och är i sig själv som sådan mycket väl lämpad för vigseln. Under helgen finns det alltid blommor på altaret. I vissa fall önskar brudparen ta med sig någon typ av dekoration till kyrkan för deras egen vigsel. Har ni för avsikt att dekorera i kyrkan? Ta i så fall i beaktande att somliga kyrkobesökare och vigselbesökare kan vara allergiska för blommor. Viktigt att diskutera med församlingens präst eller kanslist gällande eventuell dekoration.

Musiken

För det mesta sjungs det en eller flera psalmer under en vigsel. Nedan hittar ni en lista på populära psalmer för vigslar. Ni kan också använda den sista raden för att skriva in andra förslag, t.ex. om ni har en sång som inte finns i psalmboken som ni önskar sjunga.

Psalmerna får gärna tala om kärlek mellan människor och mellan Gud och människorna. Det kan också vara trevligt att välja en psalm som anknyter till årstiden, till exempel en sommarpsalm eller julpsalm. Kantorn ansvarar för musiken i kyrkan och och församlingens gudstjänster. Vigseln är en del av gudstjänstlivet och den musik som ingår i den skall vara av gudstjänstkaraktär. Det är alltså i slutändan på prästens och kantorns ansvar att avgöra vilken musik som passar sig i kyrkan.

En del musik kan också kräva stor mängd övning av kantorn. Därför är det bra att diskutera och avväga musikvalen senast vid förrättningssamtalet. Vi hoppas ni frimodigt delar med er av era önskningar.

Ifall ni önskar annan musik i kyrkan så berätta vilken musik, vad som behövs för att den skall kunna framföras, vem som skall framföra den och ifall de behöver öva i kyrkan före. Behövs mikrofon eller tillgång till piano?

Vigselformulär

Svara på dessa frågor inför er vigsel i Kronoby kyrkliga samfällighet. Era personuppgifter hanteras endast av de personer inom församlingen som direkt ansvara för genomförande av er vigsel, till exempel prästen och kantorn.