Inför dopet

Även om det är mycket att vänja sig vid när barnet är fött är det bra att börja med förberedelserna för dopet så snabbt som möjligt och kontakta församlingen i god tid. 

Dopet är, ur kyrkans perspektiv, hela församlingens fest. Därför är det också möjligt, och till och med önskvärt, att hålla dopet i söndagens gudstjänst! Vid dop i gudstjänsten deltar era gäster i hela gudstjänsten. Barnet är med åtminstone under själva dopet, alltså oftast mot slutet av gudstjänsten. Prästen som döper är då den präst som håller gudstjänsten. Ifall ni döper under gudstjänst så är det oftast kl. 10 på söndagarna som gudstjänsten börjar. Dopet kan så klart också ordnas i mindre skala. Inför dopet kan du antingen kontakta församlingens kansli eller direkt kontakta församlingens präst. 

Som föräldrar (eller vårdnadshavare) ska ni inom två månader efter barnets födelse anmäla vilka namn ni har valt till befolkningsdatasystemet. Samtidigt meddelar ni barnets modersmål. Modersmålet är det som ska bli barnets främsta språk. Det är alltså inte fråga om vilket språk mamman talar. Vid val av namn kan man använda sig av befolkningsregistercentralens namntjänst för att granska ifall det önskade namnet är i bruk i Finland. Vi osäkerhet kring ett namns användbarhet kontaktas magistraten.

Om båda föräldrarna hör till den lutherska kyrkan ska ert barn döpas och bli medlem i en församling. Då görs också registrering av namnet på samma gång.

Om bara den ena vårdnadshavaren hör till kyrkan beslutar vårdnadshavarna (vanligen föräldrarna) gemensamt om barnet ska bli döpt. Om vårdnadshavarna inte kommer överens kan den som är mamma till barnet ensam besluta om dopet. Det ska du göra innan barnet fyller ett år.

Om ingendera av föräldrarna hör till kyrkan kan barnet inte döpas. Föräldrarna (eller den ena av dem) kan gå med i kyrkan. Då kan barnet också bli döpt.

Vanligen är det är en av församlingens präster som döper. Du kan också själv kontakta en präst för dopet. Ifall du önskar dopförrättare från annan församling så behöver kyrkoherden godkänna ifrågavarande person. Kom ihåg att präster från annan ort först och främst är bundna att tjäna i den egna församlingen och behöver lov både från egen kyrkoherde och denna församling för att förrätta dop och att dopet i så fall oftast behöver ske på prästens annars lediga dag. 

Faddrar

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Fadderns uppgift är att vara barnets vuxna vän. Faddern ger barnet av sin tid, lyssnar och är intresserad av allt som gäller barnet. Ett fadderskap handlar om att leva som en kristen. Faddern ber för barnet. En fadder kan också vara med i församlingens verksamhet tillsammans med sitt gudbarn. Oftast väljer föräldrarna faddrar som de känner väl, nära vänner eller släktingar. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar. 

Ett barn som döps ska ha minst två faddrar. Man kan ha flera än två faddrar. Det finns ingen övre gräns. Ifall du inte hittar fler än en fadder bör du ta kontakt med församlingen. Faddrarna ska höra till den evangelisk-lutherska kyrkan, och vara konfirmerade. En tredje fadder kan höra till en kristen kyrka eller ett religionssamfund som vår kyrka godkänner. En fadder som hör till en kyrka utomlands behöver inte vara konfirmerad.  Uppdraget att vara fadder kan inte heller tas ifrån någon senare.

Musik vid dopet

I formuläret finns en lista på de mest populära samt väl lämpade psalmerna för dopet. Ni kan också använda den sista raden för att skriva in andra förslag, t.ex. om ni har en sång som inte finns i psalmboken som ni önskar sjunga. Ifall ni önskar annan musik under dopet kan ni berätta det under nästa fråga. 

Kantorn ansvarar för musiken i kyrkan och och församlingens gudstjänster. Dopet är en del av gudstjänstlivet och den musik som ingår i den skall vara av gudstjänskaraktär. Det är alltså i slutändan på prästens och kantorns ansvar att avgöra vilken musik som passar sig vid dopet. Vanligtvis medverkar kantorn inte vid dop, med undantag av dop som ordnas i samband med gudstjänst.

Berätta gärna vilken musik, vad som behövs för att den skall kunna framföras, vem som skall framföra den och ifall de behöver öva i kyrkan eller församlingens utrymme före. Behövs mikrofon eller tillgång till piano? 

Minneslista

  • Minst två konfirmerade medlemmar i evangeliskt-lutherska kyrkan som faddrar
  • Faddrarnas hela namn
  • [Till dopblanketten till pappers] Faddrarnas personsignum
  • [Till dopblanketten till pappers] Båda föräldrarnas underskrift i "Namn och modersmål" delen